İlgili Kişi Başvuru Formu

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu İlgili Kişi Başvuru Formu’ nu eksiksiz doldurarak, ıslak imzalı olarak veri sorumlusu Dr. Volkan KIYAK’ın Meşrutiyet Mah. Valikonağı Cad. No:115/1 Şişli / İSTANBUL adresine göndermeniz ya da tarafımıza önceden bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz üzerinden drvolkankiyak@gmail.com adresimize iletmeniz halinde talebiniz en geç otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır.

Kişisel Veri Sahibi İlgili Kişinin Hakları

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Başvuru Yapan İlgili Kişinin;

ADI-SOYADI :
T.C KİMLİK NUMARASI :
TEBLİGAT ADRESİ :
TELEFON NUMARASI :
E-POSTA ADRESİ :
HUKUKİ İLİŞKİSİ : Çalışan ( ) Eski Çalışan ( ) Hasta ( ) Hasta Yakını ( ) Diğer ( ) ………………………………………

Kanun Kapsamındaki Talebiniz:

Lütfen Kanun’un 11. Maddesinde belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi açık bir şekilde belirtiniz. Konuya ilişkin bilgi ve belgeleri başvuruya ekleyiniz

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bu taleplerim doğrultusunda, işletmenize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini talep ederim.

Başvuruya Verilecek Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemi

Lütfen yapmış olduğunuz başvuruya karşı şirketimizin vereceği yanıtın size hangi yolla bildirilmesini istediğinizi seçiniz.
( ) Yukarıda vermiş olduğum tebligat adresime gönderilmesini istiyorum.
( ) Yukarıda vermiş olduğum e-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

İşbu başvuru formunda tarafınıza bildirmiş olduğum bilgi ve belgelerin doğru ve güncel olduğunu, işletmenizin başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kurul tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.

Başvuru Yapan İlgili Kişinin;
Adı Soyadı :
Başvuru Tarihi :
İmza :